30/10/18  Tin tức - Sự kiện  478
Căn cứ hướng dẫn số 647/SGDĐT-GDTH ngày 04/9/2018 của Sở GD&ĐT Thái Bỡnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018-2019;Căn cứ hướng dẫn số 241/KH-PGDĐT Kiến Xương ngày 7/9/2018 của Phũng GD&ĐT Kiến Xương.Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của cấp ...
 30/10/18  Tin tức - Sự kiện  954
Căn cứ hướng dẫn số 647/SGDĐT-GDTH ngày 04/9/2018 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018-2019;Căn cứ hướng dẫn số 241/KH-PGDĐT Kiến Xương ngày 7/9/2018 của Phòng GD&ĐT Kiến Xương.Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của cấp ...
 30/10/18  Tin tức - Sự kiện  920
Căn cứ hướng dẫn số 647/SGDĐT-GDTH ngày 04/9/2018 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018-2019;Căn cứ hướng dẫn số 241/KH-PGDĐT Kiến Xương ngày 7/9/2018 của Phòng GD&ĐT Kiến Xương.Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của cấp ...