KẾ HOẠCH DẠY BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

B¶n tãm t¨t kÕ ho¹ch gi¸o dôc

PhÇn Gi¶ng d¹y B¸C Hå Vµ NH÷NG BµI HäC VÒ D¹O §øC LèI SèNG

n¨m häc 2018 - 2019

TR­êng TiÓu häc TRµ GIANG 

 

    I,  C¸c c¨n cø  ®Ó lËp kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y

           Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Hướng dẫn số 3869/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 736/SGDĐT-GDTH ngày 30/8/2019 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch số 249/KH-PGDĐT ngày 09/9/2019 về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 của cấp Tiểu học.                         

          Căn cứ kế hoạch số 01/KH-TH&THCSTG ngày 10 tháng 9 năm 2019 về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 Trường Tiểu học và THCS Trà Giang

  C¨n cø néi dung ch­¬ng tr×nh bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống

         Tr­êng TiÓu häc & THCS Trµ Giang x©y dùng kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống n¨m häc 2019-2020 nh­ sau :

 

 

TT

 

Tªn bµi gi¶ng

 

Môc tiªu gi¸o dôc

Néi dung PP h×nh thøc

Ng­êi thùc hiÖn

Thêi gian thùc hiÖn

Khèi 2

 Bài 1: Bác kiểm tra nội vụ

 

    (2 tiết)

 

 

 

 

1. Hiểu và cảm nhận được sự quan tâm sâu sát của Bác tới mọi người xung quanh, nhất là lối sống gọn gàng, ngăn nắp của Bác.

2. Vận dụng bài học về sự gọn gàng, ngăn nắp từ câu chuyện vào cuộc sống của bản thân các em

Nd: Sự quan tâm sâu sát của Bác tới mọi người xung quanh

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp.

 

Nguyễn Thị Hồng Tâm, Lương Thị Hiền, Trịnh Thị Thu Hồng

 

 

 

 

TuÇn 2,4

( tiết SHL)

Bài 2: Luôn giữ thói quen đúng giờ

 (2 tiết)

1. Hiểu được một nét tính cách, lối sống văn minh của bác Hồ đó là luôn giữ thói quen đúng giờ mọi nơi, mọi lúc.

2. Thấy được lợi ích của việc đúng giờ, tác hại của việc chậm trễ, sai hẹn.

3. Thực hành ứng dụng bài học đúng giờ trong cuộc sống của bản thân

Nd: một nét tính cách, lối sống văn minh của bác Hồ đó là luôn giữ thói quen đúng giờ mọi nơi, mọi lúc.

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Nguyễn Thị Hồng Tâm, Lương Thị Hiền, Trịnh Thị Thu Hồng

 

 

 

tuÇn 6,10

( Tiết SHL)

 

Bài 3: Bác nhường chiếc lò sưởi cho đồng chí bảo vệ

    (2 tiết)

1. Thấy được tình yêu thương, sự quan tâm của Bác Hồ đối với những người xung quanh.

2. Thực hành, ứng dụng được bài học quan tâm đối với những người xung quanh trong cuộc sống của bản thân.

Nd: Tình yêu thương, sự quan tâm của Bác Hồ đối với những người xung quanh.

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Nguyễn Thị Hồng Tâm, Lương Thị Hiền, Trịnh Thị Thu Hồng

TuÇn 12,14 (tiết SHL)

 

 

 

 

 

              

Bài 4: Cây bụt mọc

 

 

(2 tiết)

1. Cảm nhận được tình yêu cây xanh, môi trường sống của Bác Hồ.

2. Thực hành, vận dụng bài học về tình yêu cây xanh, môi trường trong cuộc sống của học sinh.

Nd: Tình yêu cây xanh, môi trường sống của Bác Hồ.

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

- Thực hành

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Nguyễn Thị Hồng Tâm, Lương Thị Hiền, Trịnh Thị Thu Hồng

tuÇn 16,18

( Tiết SHL)

 

 

 

 

 

Bài 5: Yêu thương nhân dân

 

 

(2 tiết)

1. Thấy được một đức tính cao đẹp của Bác Hồ. Đức tính cao đẹp đó chính là tấm lòng yêu thương nhân dân; tình cảm yêu mến, kính trọng nhân dân của Bác được thể hiện qua những hành động , việc làm cụ thể.

2. Thực hành, ứng dụngdược bài học yêu thương nhân dân. Biết làm những công việc thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương với những người trong cộng đồng xã hội.

Nd: Tình cảm yêu thương nhân dân của Bác.

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

 

Nguyễn Thị Hồng Tâm, Lương Thị Hiền, Trịnh Thị Thu Hồng

tuÇn 20, 22

(Tiết SHL)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6: Tình nghĩa với cha

 

 

 

(2 tiết)

1. Cảm nhận được tình cảm và trách nhiệm của Bác Hồ với người thân trong gia đình.

2. Thực hành và vận dụng được bài học về tình cảm và trách nhiệm của bản thân đối với người thân trong gia đình

Nd: Tình cảm và trách nhiệm của Bác với người thân trong gia đình.

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Nguyễn Thị Hồng Tâm, Lương Thị Hiền, Trịnh Thị Thu Hồng

 

tuÇn 24,26

( Tiết SHL)

 

 

 

 

 

Bài 7: Bác quý trọng con người

 

 

 

(2 tiết)

1. Cảm nhận được đức tính cao đẹp của bác: đó là luôn trân trọng mọi người.

2. Thể hiện những việc làm tốt của bản thân trong cách đối xử với những người xung quanh

Nd: Đức tính luôn trân trọng mọi người của Bác.

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Nguyễn Thị Hồng Tâm, Lương Thị Hiền, Trịnh Thị Thu Hồng

Tuần 28, 30 ( Tiết SHL)

 

Bài 8: Bài học từ hòn đá giữa đường

 

 

(2 tiết)

1. Thấy được sự chỉ bảo ân cần của bác đối với những người giúp việc. Hiểu được bài học về việc cẩn thận, không nên nhanh nhẩu đoảng dẫn đến hỏng việc.

 2. Học sinh nhận ra được lợi ích của việc bình tĩnh giải quyết một việc gì đó, tác hại của việc cố gắng làm nhanh nhưng cẩu thả dẫn đến hỏng việc. Rèn luyện đức tính bình tĩnh, cẩn thận khi làm việc.

Nd: Sự chỉ bảo ân cần của Bác. Bài học về việc cẩn thận.

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Tâm, Lương Thị Hiền, Trịnh Thị Thu Hồng

tuÇn 32

( Tiết đạo đức dành cho địa phương và tiết SHL)

 

 

 

 

 

 

 

Bài 9: Con ngựa biết nghe lời

 

 

(2 tiết)

1. Cảm nhận được vẻ đẹp của Bác Hồ khi Người dành tình cảm, sự yêu thương của mình đối với cả những con vật xung quanh.. Nhờ vậy con vật đã trở nên ngoan ngoãn và hiểu được điều Người muốn nói.

Nd: Tình cảm yêu thương loài vật của Bác

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Nguyễn Thị Hồng Tâm, Lương Thị Hiền, Trịnh Thị Thu Hồng

tuÇn 34

( Tiết đạo đức dành cho địa phương và tiết SHL)

 

 

 

Khối 3

Bài 1: Chiếc vòng bạc

 

 

 

 

(2 tiết)

 

 

 

 

 

 

1. Hiểu được tấm lòng yêu thương, sự quan tâm chu đáo của Bác Hồ với các em nhỏ.

2. Hiểu thế nào là giữ lời hứa ( giữ chữ tín)? Vì sao phải giữ lời hứa? Biết phân biệt những biểu hiện của hành vi giữ  đúng lời hứa và những hành vi không giữ đúng lời hứa.

3. Thực hiện những việc làm của bản thân, biết giữ lời hứa trong cuộc sống hàng ngày.

Nd: Tấm lòng yêu thương, sự quan tâm chu đáo của Bác Hồ với các em nhỏ. Giữ lời hứa.

 

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

 

 

 

 

 

Đ/c Trần Thị Bích Huệ, Mai Thị Phương Ngoan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuÇn 2,4

( tiết SHL)

Bài 2: Bát chè sẻ đôi

 

 

(2 tiết)

1. Cảm nhận được đức tính hòa đồng, luôn chia sẻ với người khác của Bác.

2. Nêu được những tác dụng khi sống biết chia sẻ với người khác.

3. Biết đề cao ý thức chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt lúc người khác gặp khó khăn.

Nd: Chia sẻ với người khác

 

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

 

 

Đ/c Trần Thị Bích Huệ, Mai Thị Phương Ngoan

 

 

 

 

 

 

tuÇn 6,10

( Tiết SHL)

 

Bài 3: Chú ngã có đau không?

 

 

(2 tiết)

 

1. Cảm nhận được tấm lòng bao dung, luôn giúp đỡ người khác của Bác Hồ.

1. Biết học tập đức tính của Bác vận dụng vào cuộc sống.

3. Có ý thức tự hoàn thiện bản thân

Nd: Tấm lòng bao dung, luôn giúp đỡ người khác

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c Trần Thị Bích HuệMai Thị Phương Ngoan

 

TuÇn 12,14 (tiết SHL)

 

 

 

 

 

              

Bài 4: Bác Hồ là thế đấy

 

(2 tiết)

1. Cảm nhận được phẩm chất cao quý của Bác Hồ: tôn trọng công sức lao động của mọi người, coi trọng lợi ích của nhân dân, của tập thể.

2. Nêu được những biểu hiện, việc làm thể hiện đức tính trên.

3. Biết trân trọng, đặt lợi ích của cộng đồng, tập thể lên trên lợi ích cá nhân

Nd: Tôn trọng công sức lao động của mọi người, coi trọng lợi ích của nhân dân, của tập thể.

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c Trần Thị Bích Huệ, Mai Thị Phương Ngoan

 

tuÇn 16,18

( Tiết SHL)

 

 

 

 

 

Bài 5: Hồ Chí Minh với thiếu nhi Đức

 

(2 tiết)

1. Hiểu được tấm lòng yêu thương rộng lớn của Bác dành cho thiếu nhi trên toàn thế giới.

2. Hiểu được thiếu nhi thế giới là anh em một nhà, không phân biệt dân tộc , màu da. Chúng ta cần phải biết đoàn kết, quan tâm, giúp dỡ bạn bè quốc tế.

3. Biết xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các bạn trong lớp, trong trường và cộng đồng. Thể hiện tính thân thiện, hòa đồng với mọi người.

Nd: Tấm lòng yêu thương rộng lớn của Bác dành cho thiếu nhi trên toàn thế giới

 

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

 

 

 

 

Đ/c Trần Thị Bích Huệ, Mai Thị Phương Ngoan

 

 

 

 

 

 

 

 

tuÇn 20, 22

(Tiết SHL)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6: Tấm lòng của Bác với thương binh , liệt sĩ

 

(2 tiết)

1. Cảm nhận được tình cảm, sự trân trọng, mến yêu của Bác dành cho các anh hùng thương binh, liệt sĩ.

2. Hiểu được công lao to lớn của các anh hùng thương binh, liệt sĩ đối với độc lập của đất nước, tự do của nhân dân.

3. Có ý thức rèn luyện bản thân, có những hành động thiết thực để thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng thương binh, liệt sĩ.

Nd: Tình cảm, sự trân trọng, mến yêu của Bác dành cho các anh hùng thương binh, liệt sĩ.

 

 

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

 

Đ/c Trần Thị Bích Huệ, Mai Thị Phương Ngoan

 

tuÇn 24,26

( Tiết SHL)

 

 

 

 

 

Bài 7: Tấm lòng của Bác

 

(2 tiết)

1. Cảm nhận được tấm lòng đôn hậu, yêu thương đồng bào của Bác Hồ.

2. Hiểu được sự quan tâm chu đáo đến từng người xung quanh mình của Bác Hồ.

3. Hình thành ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản thân theo gương Bác: luôn yêu thương, gần gũi, quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ mọi người

Nd: Tấm lòng đôn hậu, yêu thương đồng bào của Bác Hồ.

 

 

 

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c Trần Thị Bích Huệ, Mai Thị Phương Ngoan

 

Tuần 28, 30 ( Tiết SHL)

 

Bài 8: Giản dị, hòa mình với nhân dân

 

(2 tiết)

1. Cảm nhận được những phẩm chất cao quý của lãnh tụ Hồ Chí Minh: Sống giản dị, hòa mình với quần chúng, hết lòng phục vụ nhân dân, đất nước.

2. Thấy được sự giản dị, hòa dồng đã làm nên vẻ đẹp của bác Hồ, đã làm nên sức mạnh Việt Nam, trở thành niềm tự hào của người Việt Nam.

3. Tự rèn luyện lối sống tốt theo gương Bác Hồ: giản dị, hòa đồng

Nd: Phẩm chất cao quý của lãnh tụ Hồ Chí Minh: Sống giản dị, hòa mình với quần chúng, hết lòng phục vụ nhân dân, đất nước.

 

 

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c Trần Thị Bích Huệ, Mai Thị Phương Ngoan

 

tuÇn 32

( Tiết đạo đức dành cho địa phương và tiết SHL)

 

 

 

 

 

 

 

Bài 9: Các dân tộc phải đoàn kết

 

(2 tiết)

1. Hiểu được tình cảm yêu thương của Bác với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

2. Hiểu thế nào là đoàn kết và ý nghĩa của đoàn kết trong cuộc sống. Phê phán những việc làm ảnh hưởng không tốt đến tình đoàn kết.

3. Thực hiện theo lối sống: đoàn kết, thân ái và giúp đớ mọi người.

Nd: Tình cảm yêu thương của Bác với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

 

 

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c Trần Thị Bích HuệMai Thị Phương Ngoan

 

 

 

 

tuÇn 34

( Tiết đạo đức dành cho địa phương và tiết SHL)

 

 

 

Khối     4

Bài 1: Có trung thực, thật thà thì mới vui

 

 

(2 tiết)

1. Thấy được Bác Hồ là người luôn trọng những lời nói thật, việc làm thật. Có nói sự thật mới mang đến niềm vui.

2. Vận dụng được bài học về sự trung thực, thật thà trong cuộc sống.

Nd: Bác Hồ là người luôn trọng những lời nói thật, việc làm thật. Có nói sự thật mới mang đến niềm vui.

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Đào Thị Mơ,   Tạ Thị Tươi

 

 

 

 

TuÇn 2,4

( tiết SHL)

Bài 2: Việc chi tiêu của Bác Hồ

 

 

 

(2 tiết)

1. Nhận thấy tình thương và trách nhiệm của Bác thông qua việc chi tiêu hằng ngày.

2. Trình bày được ý nghĩa (bản chất) của việc chi tiêu hợp lí.

3. Có ý thức chi tiêu hợp lí, có thể tự lập kế hoạch chi tiêu.

Nd: Tình thương và trách nhiệm của Bác thông qua việc chi tiêu hằng ngày.PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Đào Thị Mơ,   Tạ Thị Tươi

 

 

 

tuÇn 6,10

( Tiết SHL)

 

Bài 3: Dùng đủ thì thôi

 

 

 

(2 tiết)

1. Nhận thức được về đức tính tiết kiệm của Bác Hồ.

2. Trình bày được ý nghĩa của việc tiết kiệm.

3. Biết cách thể hiện đức tính tiết kiệm qua những việc làm cụ thể

Nd: Đức tính tiết kiệm của Bác Hồ.

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Đào Thị Mơ,   Tạ Thị Tươi

TuÇn 12,14 (tiết SHL)

 

 

 

 

 

              

Bài 4: Thời gian quý báu lắm

 

 

      (2 tiết)

1. Nhận thức được sự quý trọng thời gian của Bác Hồ.

2. Trình bày được ý nghĩa của thời gian, cách sắp xếp công việc hợp lí.

3. Biết cách tiết kiệm, sử dụng thời gian vào những việc cụ thể một cách phù hợp.

Nd: Sự quý trọng thời gian của Bác Hồ.

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Đào Thị Mơ,   Tạ Thị Tươi

tuÇn 16,18

( Tiết SHL)

 

 

 

 

 

Bài 5: Nhớ ơn thầy, cô, theo gương Bác Hồ

 

(2 tiết)

1. Biết và hiểu được ý nghĩ của Bác Hồ về vai trò của thầy, cô giáo, sự vinh quang của nghề dạy học.

2. Có ý thức và hành động đúng đối với thầy - cô giáo: trân trọng, biết ơn và làm theo lời dạy của các thầy cô giáo

Nd: Vai trò của thầy, cô giáo, sự vinh quang của nghề dạy học.

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Đ/c: Đào Thị Mơ,      Tạ Thị Tươiơi

tuÇn 20, 22

(Tiết SHL)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6: Bác Hồ ăn cơm cùng chiến sĩ

 

 

(2 tiết)

1. Hiểu thêm về cách hướng dẫn, dạy bảo của Bác đối với mọi người xung quanh.

2. Nhận thức được một số quy tắc ứng xử hợp lí trong cuộc sống.

3. Biết cách ứng xử hợp lí trong một số tình huống

Nd: Cách hướng dẫn, dạy bảo của Bác đối với mọi người xung quanh.

 

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Đào Thị Mơ,   Tạ Thị Tươi

tuÇn 24,26

( Tiết SHL)

 

 

 

 

 

Bài 7: Chúng mình cố học thì cũng giỏi như anh ấy

 

(2 tiết)

1. Nhận thức được: muốn làm việc tốt cần phải học.

2. Có ý thức và có hành động kiên trì phấn đấu, rèn luyện, học tập để trở thành những người có học vấn, có ích cho gia đình và xã hội

 

Nd: muốn làm việc tốt cần phải học.

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Đào Thị Mơ,   Tạ Thị Tươi

Tuần 28, 30 ( Tiết SHL)

 

Bài 8: Bác Hồ thăm xóm núi

 

        (2 tiết)

1. Hiểu được vẻ đẹp của Bác Hồ trong cuộc sống thường ngày, đó là sự quan tâm giúp đỡ những người xung quanh, nhất là người già và trẻ nhỏ.

2. Biết yêu thương, chăm lo cho mọi người, nhất là người già và em nhỏ

Nd: Vẻ đẹp của Bác Hồ trong cuộc sống thường ngày, đó là sự quan tâm giúp đỡ những người xung quanh, nhất là người già và trẻ nhỏ.

PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Đào Thị Mơ,   Tạ Thị Tươi,

 

 

 

 

 

 

 

tuÇn 32

( Tiết đạo đức dành cho địa phương và tiết SHL)

 

 

 

 

 

Bài 9: Sự ra đời của hai bài thơ

 

    (2 tiết)

1. Thấy được tấm lòng biết ơn, quý trọng của Bác Hồ trước sự quan tâm của mọi người.

2. Trình bày được ý nghĩa của đức tính tốt đẹp thể hiện trong câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

3. Thể hiện được đức tính trên bằng hành động cụ thể.

Nd: Tấm lòng biết ơn, quý trọng của Bác Hồ trước sự quan tâm của mọi người PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Đào Thị Mơ,   Tạ Thị Tươi

tuÇn 34

( Tiết đạo đức dành cho địa phương và tiết SHL)

 

 

 

Khối 5

Bài 1: Bác chỉ muốn các cháu được học hành

 

(2 tiết)

1. Nhận thức được tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng.

2. Biết thể hiện tình yêu thương cácc em nhỏ bằng hành động thiết thực.

3. Hình thành, bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, khoan dung với các em nhỏ, với mọi người

Nd: Tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng.

 PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Cao Thị Lê, Nguyễn Thị Chanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuÇn 2,4

( tiết SHL)

Bài 2: Ai chẳng có lần lỡ tay

 

 

 

(2 tiết)

1. Nhận thấy được tấm lòng bao dung, độ lượng của Bác Hồ.

2. Biết cách thể hiện tinh thần trách nhiệm khi mắc lỗi

Nd: Tấm lòng bao dung, độ lượng của Bác Hồ.

 PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Cao Thị Lê, Nguyễn Thị Chanh

 

 

 

 

 

 

tuÇn 6,10

( Tiết SHL)

 

Bài 3: Không có việc gì khó

 

 

 

 

       (2 tiết)

1. Nhận biết được sự nỗ lực của Bác Hồ để vượt qua mọi khó khăn thử thách.

2. Trình bày được ý nghĩa của việc phấn đấu, rèn luyện trong học tập và cuộc sống.

3. Sống có mục đích, chí hướng. Biết cách tự hoàn thiện mình, động viên, giúp đỡ mọi người xung quanh cùng tiến bộ

Nd: Sự nỗ lực của Bác Hồ để vượt qua mọi khó khăn thử thách.

 

 PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Cao Thị Lê, Nguyễn Thị Chanh

 

 

 

 

TuÇn 12,14 (tiết SHL)

 

 

 

 

 

              

Bài 4: Thư Bác Hồ gửi bác sĩ Vũ        (2 tiết)

Cảm nhận được tấm lòng bao dung, đồng cảm của Bác trước nỗi đau của nhân dân và tình cảm lớn lao của Người đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc.

2. Nhận thức về giá trị của cuộc sống hòa bình và tự do ngày nay.

3. Biết ơn trân trọng đối với những người đã hi sinh vì đất nướcvà có những hành động cụ thể để thể hiện lòng biết ơn đó

Nd: Tấm lòng bao dung, đồng cảm của Bác trước nỗi đau của nhân dân và tình cảm lớn lao của Người đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc.

 PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Cao Thị Lê, Nguyễn Thị Chanh

 

 

 

 

tuÇn 16,18

( Tiết SHL)

 

 

 

 

 

Bài 5: Lộc bất tận hưởng

 

(2 tiết)

1. Hiểu được tấm lòng yêu thương, chia sẻ với những người xung quanhcủa Bác Hồ.

2. Nhận biết về biểu hiện của thái độ hòa đồng, chia sẻ với người khác.

3. Biết cách sống hòa đồng, biết cách chia sẻ với mọi người

Nd: Tấm lòng yêu thương, chia sẻ với những người xung quanhcủa Bác Hồ.

 PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Cao Thị Lê, Nguyễn Thị Chanh

 

 

 

tuÇn 20, 22

(Tiết SHL)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6: Cờ nước ta phải bằng cờ các nước

 

 

(2 tiết)

1. Hiểu được tình yêu, niềm tự hào, tinh thần tự tôn dân tộc của Bác Hồ.

2. Hình thành ý thức tự tôn dân tộc, tự hào về những giá trị đã đạt được của đất nước ta.

3. Biết cách thể hiện tình yêu Tổ quốc, tự hào dân tộc bằng hành động cụ thể.

Nd: Tình yêu, niềm tự hào, tinh thần tự tôn dân tộc của Bác Hồ.

 PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Cao Thị Lê, Nguyễn Thị Chanh

 

 

 

 

 

 

tuÇn 24,26

( Tiết SHL)

 

 

 

 

 

Bài 7: Nước không được chia

 

 

 

(2 tiết)

1. Cảm nhận được tình yêu của Bác Hồ dành cho các chiến sĩ quân giải phóng; ý chí đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất nước nhà của Bác Hồ.

2. Hiểu được thống nhất Tổ quốc là gì. Niềm hạnh phúc của nhân dân ta khi đất nước thống nhất.

3. Trân trọng giá trị của thống nhất đất nước. Biến sự trân trọng đó thành hành động cụ thể

Nd: Tình yêu của Bác Hồ dành cho các chiến sĩ quân giải phóng; ý chí đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất nước nhà của Bác Hồ.

 

 PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Cao Thị Lê, Nguyễn Thị Chanh

 

 

 

 

 

 

Tuần 28, 30 ( Tiết SHL)

 

Bài 8: Câu hát ví dặm

 

(2 tiết)

1. Cảm nhận rõ tình yêu sâu sắc của Bác Hồ với những làn điệu dân ca nói riêng, quê hương, đất nước nói chung.

2. Nhận thấy được việc trân trọng và giữ gìn những giá trị văn hóa dân tộc là một cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

3. Biết cách thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể

Nd: Tình yêu sâu sắc của Bác Hồ với những làn điệu dân ca nói riêng, quê hương, đất nước nói chung.

 

 PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Cao Thị Lê, Nguyễn Thị Chanh

 

 

 

 

 

 

tuÇn 32

( Tiết đạo đức dành cho địa phương và tiết SHL)

 

 

 

 

 

 

 

Bài 9: Bác Hồ trồng rau cải

 

(2 tiết)

1. Hiểu được những đức tính tốt đẹp của Bác Hồ qua câu chuyện: sáng tạo, chăm chỉ lao động.

2. Hiểu được bài học không nên chủ quan trong cuộc sống.

3. Thực hành bài học sáng tạo và không chủ quan

Nd: Những đức tính tốt đẹp của Bác Hồ qua câu chuyện: sáng tạo, chăm chỉ lao động.

 PP:

- KÓ chuyÖn.

- Hái ®¸p.

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

Đ/c: Cao Thị Lê, Nguyễn Thị Chanh

 

 

 

 

tuÇn 34

( Tiết đạo đức dành cho địa phương và tiết SHL)

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                            Trà Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2019

         HIỆU TRƯỞNG  KÝ DUYỆT                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Đỗ Thị Liễu