KẾ HOẠCH DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Căn cứ hướng dẫn số 647/SGDĐT-GDTH ngày 04/9/2018 của Sở GD&ĐT Thái Bỡnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018-2019;

Căn cứ hướng dẫn số 241/KH-PGDĐT Kiến Xương ngày 7/9/2018 của Phũng GD&ĐT Kiến Xương.

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của cấp tiểu học ngày 22 tháng 8 năm 2018.

Căn cứ kế hoạch số 02/KH-THTG ngày 6 tháng 9 năm 2018 về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Trường Tiểu học Trà Giang

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Đội TNTP Hồ CHí Minh trong năm học.

Căn cứ vào sự kết hợp các đoàn thể các lực lượng xã hội trong việc giáo dục học sinh Tiểu học.

Trường Tiểu học Trà Giang xây dựng kế hoạch giảng dạy tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2018-2019

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG TIỂU HỌCTRÀ GIANG

 

I, CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Căn cứ hướng dẫn số 647/SGDĐT-GDTH ngày 04/9/2018 của Sở GD&ĐT Thái Bỡnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018-2019;

Căn cứ hướng dẫn số 241/KH-PGDĐT Kiến Xương ngày 7/9/2018 của Phũng GD&ĐT Kiến Xương.

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của cấp tiểu học ngày 22 tháng 8 năm 2018.

Căn cứ kế hoạch số 02/KH-THTG ngày 6 tháng 9 năm 2018 về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Trường Tiểu học Trà Giang

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Đội TNTP Hồ CHí Minh trong năm học.

Căn cứ vào sự kết hợp các đoàn thể các lực lượng xã hội trong việc giáo dục học sinh Tiểu học.

Trường Tiểu học Trà Giang xây dựng kế hoạch giảng dạy tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2018-2019 như sau :

 

 

 

 

TT

TÊN BÀI GIẢNG

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

NỘI DUNG PP HÌNH THỨC

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN

Lớp 1

Tiết 1:

I. Thân Thế của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

1 Thông Tin

2. Hình ảnh

II. Một số bài thơ Bác Hồ gửi cho thiếu nhi

 

Học sinh biết một số thông tin hồi nhỏ của Bác Hồ.

 

Học sinh biết một số hình ảnh về quê Bác, nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước, nơi Bác đọc Tuyên ngôn Độc Lập và nơi làm việc của Bác Hồ.

 

 

Quan sát

Kể chuyện

Vấn đáp

Đ/c Phạm Thị Hà , Lờ Thị Kim Dung, Trịnh Thị Thu Hồng

Tuần 7

Tiết 2.

III. Một số hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi .

IV. Truyện kể về tấm gương đạo đức Bác Hồ.

- Bác sống giản dị và chan hòa với mội người.

- Khi Bác ốm Bác vẫn quan tâm đến mọi người, lo cho dân cho nước.

 

 

 

Quan sát

Kể chuyện

Vấn đáp

Đ/c Phạm Thị Hà , Lê Thị Kim Dung, Trịnh Thị Thu Hồng

Tuần 8

Lớp 2

Tiết 1: Thân thế của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

1. Gia đình

2. Quê hương

II.Đạo đức Hồ Chí Minh Về yêu thương con người

III. Truyện kể về tấm gương đạo đức Bác Hồ

- Giúp học sinh hiểu thêm về thân thế gia đỡnh và quờ hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Cỏc em tỡm hiểu về đạo đức Hồ Chí Minh, về tỡnh yờu thương con người.

- Qua một số mẩu chuyện giúp học sinh biết được :Bác Hồ rất yêu mến và thương nhớ những người thân trong gia đỡnh và Bỏc rất yờu quớ ,chăm sóc các cháu thiếu nhi.

 

Quan sát

Kể chuyện

Vấn đáp

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tâm, Lương Thị Hiền

Tuần 7

Tiết 2:

IV. Bác Hồ với thiếu nhi.

V. Thiếu nhi học tập làm theo Năm điều Bác Hồ dạy.

- Giỳp học sinh hiểu thờm những tỡnh cảm, sự quan tõm yờu thương của Bác đối với thiếu nhi.

- Giúp học sinh học tập và làm theo Năm điều bác hồ dạy.

- Học sinh liên hệ được những điều đó làm.

 

Quan sát

Kể chuyện

Vấn đáp

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tâm, Lương Thị Hiền

Tuần 8

 

 

 

 

 

Lớp 3

Tiết 1:

I. Những năm tháng Bác sống ở Vinh, Huế.

II. Đạo đức Hồ Chí Minh vầ tình yêu thương đất nước.

III. Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Những năm tháng Bác sống ở Vinh, Huế

. Đạo đức Hồ Chí Minh vầ tình yêu thương đất nước.

Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Quan sát

Kể chuyện

Vấn đáp

Đ/c : Trần Thị Bích Huệ, Đào Thị Mơ

Tuần 7

Tiết 2:

IV. Bác Hồ với Thiếu nhi

V. Thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác

 

Bác Hồ với Thiếu nhi.

Thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác

 

Quan sát

Kể chuyện

Vấn đáp

Đ/c : Trần Thị Bích Huệ, Đào Thị Mơ

Tuần 8

 

 

 

 

 

 

Lớp 4

Tiết 1: Thân thế sự nghiệp của Chủ Tịch Hồ Chí Minh .

1.Những năm tháng hoạt động tại Pháp

2. Sáng lập đảng Cộng Sản Việt Nam

3.Người cùng Đảng lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành thắng lợi trong cách mạng tháng 8 năm 1945

II. Đạo đức Hồ Chí Minh về cần cù trong lao động, tiết kiệm giản dị trong đời sống hàng ngày.

- Thân thế sự nghiệp

 

 

 

 

- Vai trò đối với Đảng

 

 

 

-

 

Đạo đức Hồ Chí Minh về cần cù trong lao động, tiết kiệm giản dị trong đời sống hàng ngày.

 

 

- Tài liệu tư tưởng

- PP : Vấn đáp, sưu tầm những mẫu chuyện tấm gương người tốt việc tốt

Đ/c: Nguyễn Thị Chanh Tạ Thị Tươi

 

 

Tuần 7

 

Tiết 2 :

IV. Bác hồ với thiếu nhi

V. Thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác Hồ

 

- Tình cảm sự quan tâm của Bác

Thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác Hồ

Đ/c: Nguyễn Thị Chanh Tạ Thị Tươi

Tuần 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 5

Tiết 1: Thân thế sự nghiệp của Chủ Tịch Hồ Chí Minh .

 

1. Những năm tháng hoạt động tại Liên Xô và Trung Quốc

2. Bác cùng Đảng lãnh đạo toàn quân, toàn dân tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, kiến thiết đất nước bảo vệ thành quả CMT8 năm 1945

Thân thế sự nghiệp của Chủ Tịch Hồ Chí Minh .

 

 

Những năm tháng hoạt động tại Liên Xô và Trung Quốc

. Bác cùng Đảng lãnh đạo toàn quân, toàn dân tiens hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, kiến thiết đất nước bảo vệthành quả CMT8 năm 1945

 

 

- Tài liệu tư tưởng

- PP : Vấn đáp, sưu tầm những mẫu chuyện tấm gương người tốt việc tốt

 

 

 

 

Đ/c Cao Thị Lê, Phạm Thị Loan

 

 

 

 

 

Tuần 7

Tiết 2:

IV. Bác Hồ với thiếu nhi

V. Thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác Hồ

Bác Hồ với thiếu nhi

Thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác Hồ

PP : Vấn đáp, sưu tầm những mẫu chuyện tấm gương người tốt việc tốt

 

 

Đ/c Cao Thị Lê, Phạm Thị Loan

 

 

 

Tuần 8

TT

Tªn bµi gi¶ng

Môc tiªu gi¸o dôc

Néi dung PP h×nh thøc

Ng­êi thùc hiÖn

Thêi gian

Líp 1

TiÕt 1:

I. Th©n ThÕ cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh.

1 Th«ng Tin

2. H×nh ¶nh

II. Mét sè bµi th¬ B¸c Hå göi cho thiÕu nhi

 

Häc sinh biÕt mét sè th«ng tin håi nhá cña B¸c Hå.

 

Häc sinh biÕt mét sè h×nh ¶nh vÒ quª B¸c, n¬i B¸c ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc, n¬i B¸c ®äc Tuyªn ng«n §éc LËp vµ n¬i lµm viÖc cña B¸c Hå.

 

 

Quan s¸t

KÓ chuyÖn

VÊn ®¸p

§/c Ph¹m ThÞ Hµ , Lê Thị Kim Dung, Trịnh Thị Thu Hồng

Tuần 7

TiÕt 2.

III. Mét sè h×nh ¶nh B¸c Hå víi thiÕu nhi .

IV. TruyÖn kÓ vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc B¸c Hå.

- B¸c sèng gi¶n dÞ vµ chan hßa víi méi ng­êi.

- Khi B¸c èm B¸c vÉn quan t©m ®Õn mäi ng­êi, lo cho d©n cho n­íc.

 

 

 

Quan s¸t

KÓ chuyÖn

VÊn ®¸p

§/c Ph¹m ThÞ Hµ , Lê Thị Kim Dung, Trịnh Thị Thu Hồng

Tuần 8

Líp 2

TiÕt 1: Th©n thÕ cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh

1. Gia ®×nh

2. Quª h­¬ng

II.§¹o ®øc Hå ChÝ Minh VÒ yªu th­¬ng con ng­êi

III. TruyÖn kÓ vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc B¸c Hå

- Giúp học sinh hiểu thêm về thân thế gia đình và quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Các em tìm hiểu về đạo đức Hồ Chí Minh, về tình yêu thương con người.

- Qua một số mẩu chuyện giúp học sinh biết được :Bác Hồ rất yêu mến và thương nhớ những người thân trong gia đình và Bác rất yêu quí ,chăm sóc các cháu thiếu nhi.

 

Quan s¸t

KÓ chuyÖn

VÊn ®¸p

§/c NguyÔn ThÞ Hång T©m, Lương Thị Hiền

Tuần 7

TiÕt 2:

IV. B¸c Hå víi thiÕu nhi.

V. ThiÕu nhi häc tËp lµm theo N¨m ®iÒu B¸c Hå d¹y.

- Giúp học sinh hiểu thêm những tình cảm, sự quan tâm yêu thương của Bác đối với thiếu nhi.

- Giúp học sinh học tập và làm theo Năm điều bác hồ dạy.

- Học sinh liên hệ được những điều đã làm.

 

Quan s¸t

KÓ chuyÖn

VÊn ®¸p

§/c NguyÔn ThÞ Hång T©m, Lương Thị Hiền

Tuần 8

 

 

 

 

 

Líp 3

TiÕt 1:

I. Nh÷ng n¨m th¸ng B¸c sèng ë Vinh, HuÕ.

II. §¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÇ t×nh yªu th­¬ng ®Êt n­íc.

III. KÓ chuyÖn vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh

 

Nh÷ng n¨m th¸ng B¸c sèng ë Vinh, HuÕ

. §¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÇ t×nh yªu th­¬ng ®Êt n­íc.

KÓ chuyÖn vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh

 

Quan s¸t

KÓ chuyÖn

VÊn ®¸p

§/c : TrÇn ThÞ BÝch HuÖ, Đào Thị Mơ

Tuần 7

TiÕt 2:

IV. B¸c Hå víi ThiÕu nhi

V. ThiÕu nhi häc tp vµ lµm theo lêi B¸c

 

B¸c Hå víi ThiÕu nhi.

ThiÕu nhi häc tËp vµ lµm theo lêi B¸c

 

Quan s¸t

KÓ chuyÖn

VÊn ®¸p

§/c : TrÇn ThÞ BÝch HuÖ, Đào Thị Mơ

Tuần 8

 

 

 

 

 

 

Líp 4

TiÕt 1: Th©n thÕ sù nghiÖp cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh .

1.Nh÷ng n¨m th¸ng ho¹t ®éng t¹i Ph¸p

2. S¸ng lËp ®¶ng Céng S¶n ViÖt Nam

3.Ng­êi cïng §¶ng l·nh ®¹o nh©n d©n ta ®Êu tranh giµnh th¾ng lîi trong c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945

II. §¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÒ cÇn cï trong lao ®éng, tiÕt kiÖm gi¶n dÞ trong ®êi sèng hµng ngµy.

- Th©n thÕ sù nghiÖp

 

 

 

 

- Vai trß ®èi víi §¶ng

 

 

 

-

 

§¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÒ cÇn cï trong lao ®éng, tiÕt kiÖm gi¶n dÞ trong ®êi sèng hµng ngµy.

 

 

- Tµi liÖu t­ t­ëng

- PP : VÊn ®¸p, s­u tÇm nh÷ng mÉu chuyÖn tÊm g­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt

Đ/c: Nguyễn Thị Chanh Tạ Thị Tươi

 

 

Tuần 7

 

TiÕt 2 :

IV. B¸c hå víi thiÕu nhi

V. ThiÕu nhi häc tËp vµ lµm theo lêi B¸c Hå

 

- T×nh c¶m sù quan t©m cña B¸c

ThiÕu nhi häc tËp vµ lµm theo lêi B¸c Hå

Đ/c: Nguyễn Thị Chanh Tạ Thị Tươi

Tuần 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líp 5

TiÕt 1: Th©n thÕ sù nghiÖp cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh .

 

1. Nh÷ng n¨m th¸ng ho¹t ®éng t¹i Liªn X« vµ Trung Quèc

2. B¸c cïng §¶ng l·nh ®¹o toµn qu©n, toµn d©n tiÕn hµnh cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p, ®Õ quèc Mü x©m l­îc, kiÕn thiÕt ®Êt n­íc b¶o vÖ thµnh qu¶ CMT8 n¨m 1945

Th©n thÕ sù nghiÖp cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh .

 

 

Nh÷ng n¨m th¸ng ho¹t ®éng t¹i Liªn X« vµ Trung Quèc

. B¸c cïng §¶ng l·nh ®¹o toµn qu©n, toµn d©n tiens hµnh cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p, ®Õ quèc Mü x©m l­îc, kiÕn thiÕt ®Êt n­íc b¶o vÖthµnh qu¶ CMT8 n¨m 1945

 

 

- Tµi liÖu t­ t­ëng

- PP : VÊn ®¸p, s­u tÇm nh÷ng mÉu chuyÖn tÊm g­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt

 

 

 

 

§/c Cao ThÞ Lª, Phạm Thị Loan

 

 

 

 

 

Tuần 7

TiÕt 2:

IV. B¸c Hå víi thiÕu nhi

V. ThiÕu nhi häc tËp vµ lµm theo lêi B¸c Hå

B¸c Hå víi thiÕu nhi

ThiÕu nhi häc tËp vµ lµm theo lêi B¸c Hå

PP : VÊn ®¸p, s­u tÇm nh÷ng mÉu chuyÖn tÊm g­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt

 

 

§/c Cao ThÞ Lª, Phạm Thị Loan

 

 

 

Tuần 8

 

Trà Giang, ngày 7 tháng 9 năm 2018

 

HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Thị Răm Đỗ Thị Liễu