KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG

B¶n tãm t¨t kÕ ho¹ch gi¸o dôc PhÇn Gi¶ng d¹y ®Þa lý vµ lÞch sö ®Þa ph­¬ng

n¨m häc 2019 - 2020

TR­êng TiÓu häc & thcs TRµ GIANG  (phn dµnh cho líp 4+5)

 

    I,  C¸c c¨n cø  ®Ó lËp kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y lÞch sö  ®Þa ph­¬ng

           Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Hướng dẫn số 3869/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 736/SGDĐT-GDTH ngày 30/8/2019 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020;

          Căn cứ kế hoạch số 249/KH-PGDĐT ngày 09/9/2019 về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 của cấp Tiểu học.          

         Căn cứ kế hoạch số 01/KH-TH&THCSTG ngày 10 tháng 9 năm 2019 về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 Trường Tiểu học và THCS Trà Giang

         C¨n cø néi dung ch­¬ng tr×nh lÞch sö ®Þa ph­¬ng

         C¨n cø vµo sù kÕt hîp c¸c ®oµn thÓ c¸c lùc l­îng x· héi trong viÖc gi¸o dôc häc sinh TiÓu häc.

         Tr­êng TIÓu häc & THCS Trµ Giang x©y dùng kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y lÞch sö ®Þa ph­¬ng phÇn dµnh cho häc sinh khèi 4, 5  n¨m häc 2019-2020 nh­ sau :

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tªn bµi gi¶ng

 

Môc tiªu gi¸o dôc

Néi dung PP h×nh thøc

Ng­êi thùc hiÖn

Thêi gian thùc hiÖn

Khèi 4

 Bµi 1: Th¸i B×nh vµ khëi ®Çu dùng nghiÖp cña nhµ TrÇn  (Bµi ®äc thªm Th¸i s­ TrÇn  Thñ §é)

 

 

 

 

 

 

Bµi 2: Lª Quý §«n -Nhµ b¸c häc thiªn tµi cña n­íc ViÖt

 

- Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc ban ®Çu vÒ con ng­êi trªn quª h­¬ng Th¸i B×nh.

N¬i khëi ®Çu sù nghiÖp cña nhµ TrÇn.

 

 

 

 

 

 

 

TruyÒn thèng häc tËp cña ng­êi d©n Th¸i B×nh .

- Lª Quý §«n mét  danh nh©n nhµ b¸c häc kiÖt xuÊt cña quª h­¬ng Th¸i B×nh .

Nd: Sù kiÖn nh©n vËt lÞch sö, cét mèc thêi gian.

PP:

- KÓ chuyÖn .

-Hái ®¸p.

- Tham quan .

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp .

- KÓ chuyÖn .

-Hái ®¸p.

- Tham quan

 

Nd: Sù kiÖn nh©n vËt lÞch sö, cét mèc thêi gian.

PP:

- KÓ chuyÖn .

- Hái ®¸p.

- Tham quan .

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

 

 

 

Đào Thị Mơ, T¹ ThÞ T­¬i

 

 

 

 

 

 

 

T¹ ThÞ T­¬i, Đào Th Mơ

 

 

 

 

 

tuÇn 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuÇn 33

Khèi 5

TiÕt 1:

Bµi 1: TIÕng trèng n¨m 1930 ë Th¸i B×nh ( Giíi thiÖu liÖt sÜ NguyÔn §øc C¶nh )

 

 

 

 

 

 

TiÕt 2:

Bµi 2: ChiÕn c«ng cña anh hïng  Ph¹m Tu©n

Bµi ®äc thªm : Ng­êi b¾t sèng §ê Cat-xt¬-ri

Gióp häc sinh n¾m ®­îc nguyªn nh©n diÔn biÕn phong trµo ®Êu tranh cña n«ng d©n huyÖn §«ng H­ng, H­ng Hµ vµ TiÒn H¶i .

Gi¸o dôc lßng Yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cung c¸p th«ng tin vÒ anh hïng Ph¹m Tu©n.

Gi¸o dôc truyÒn thèng ngµn n¨n v¨n hiÕn Th¸i B×nh

 ND: Thêi gian diÔn ra sù kiÖn, ng­êi l·nh ®¹o .

Môc tiªu ®Êu tranh cña n«ng  d©n Th¸i  B×nh.

PP: Dùa vµo SGK, t­ liÖu tranh ¶nh c¸c khÈu hiÖu ®Ó khai th¸c néi dung .

PP: Th¶o luËn 

- KÓ chuyÖn .

-Hái ®¸p.

- Tham quan .

 

 

H×nh thøc : c¸ nh©n. nhãm, c¶ líp

 PP: Th¶o luËn 

- KÓ chuyÖn .

-Hái ®¸p.

 

 

 

 

 

§/c Cao ThÞ Lª, Nguyễn Thị Chanh

 

 

 

 

tuÇn 32

 

 

 

 

 

 

 

 

tuÇn 33

 

Trà Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2019

          HIỆU TRƯỞNG  KÍ DUYỆT                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                                                               Đỗ Thị Liễu