KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ hướng dẫn số 647/SGDĐT-GDTH ngày 04/9/2018 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018-2019;

Căn cứ hướng dẫn số 241/KH-PGDĐT Kiến Xương ngày 7/9/2018 của Phòng GD&ĐT Kiến Xương.

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của cấp tiểu học ngày 22 tháng 8 năm 2018.

Căn cứ kế hoạch số 02/KH-THTG ngày 6 tháng 9 năm 2018 về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Trường Tiểu học Trà Giang

Căn cứ nội dung chương trình lịch sử địa phương

C¨n cø vµo sù kÕt hîp c¸c ®oµn thÓ c¸c lùc l­ưîng x· héi trong viÖc gi¸o dôc häc sinh TiÓu häc.

Trư­êng TiÓu häc Trµ Giang x©y dùng kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y lÞch sö ®Þa ph­ư¬ng phÇn dµnh cho häc sinh khèi 4, 5 n¨m häc 2018-2019

B¶n tãm t¨t kÕ ho¹ch gi¸o dôc PhÇn Gi¶ng d¹y ®Þa lý vµ lÞch sö ®Þa ph­¬ng

n¨m häc 2018 - 2019

TR­êng TiÓu häc TRµ GIANG (phn dµnh cho líp 4+5)

 

I, C¸c c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y lÞch sö ®Þa ph­¬ng

Căn cứ hướng dẫn số 647/SGDĐT-GDTH ngày 04/9/2018 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018-2019;

Căn cứ hướng dẫn số 241/KH-PGDĐT Kiến Xương ngày 7/9/2018 của Phòng GD&ĐT Kiến Xương.

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của cấp tiểu học ngày 22 tháng 8 năm 2018.

Căn cứ kế hoạch số 02/KH-THTG ngày 6 tháng 9 năm 2018 về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Trường Tiểu học Trà Giang

Căn cứ nội dung chương trình lịch sử địa phương

C¨n cø vµo sù kÕt hîp c¸c ®oµn thÓ c¸c lùc l­îng x· héi trong viÖc gi¸o dôc häc sinh TiÓu häc.

Tr­êng TiÓu häc Trµ Giang x©y dùng kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y lÞch sö ®Þa ph­¬ng phÇn dµnh cho häc sinh khèi 4, 5 n¨m häc 2018-2019 nh­ sau :

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên bài giảng

 

Mục tiêu giáo dục

Nội dung PP hình thức

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Khèi 4

Bài 1: Thái Bình và khởi đầu dựng nghiệp của nhà Trần (Bài đọc thêm Thái sư Trần Thủ Độ)

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Lê Quý Đôn -Nhà bác học thiên tài của nước Việt

 

- Cung cấp cho học sinh những kiến thức ban đầu về con người trên quê hương Thái Bình.

Nơi khởi đầu sự nghiệp của nhà Trần.

 

 

 

 

 

 

 

Truyền thống học tập của người dân Thái Bình .

- Lê Quý Đôn một danh nhân nhà bác học kiệt xuất của quê hương Thái Bình .

Nd: Sự kiện nhân vật lịch sử, cột mốc thời gian.

PP:

- Kể chuyện .

-Hỏi đáp.

- Tham quan .

Hình thức : cá nhân. nhóm, cả lớp .

- Kể chuyện .

-Hỏi đáp.

- Tham quan

 

Nd: Sự kiện nhân vật lịch sử, cột mốc thời gian.

PP:

- Kể chuyện .

- Hỏi đáp.

- Tham quan .

Hình thức : cá nhân. nhóm, cả lớp

 

 

 

Nguyễn Thị Chanh, Tạ Thị Tươi

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Liễu, Tạ Thị Tươi, Đào Th Mơ

 

 

 

 

 

tuần 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuần 33

Khèi 5

Tiết 1:

Bài 1: TIếng trống năm 1930 ở Thái Bình ( Giới thiệu liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh )

 

 

 

 

 

 

Tiết 2:

Bài 2: Chiến công của anh hùng Phạm Tuân

Bài đọc thêm : Người bắt sống Đờ Cat-xtơ-ri

Giúp học sinh nắm được nguyên nhân diễn biến phong trào đấu tranh của nông dân huyện Đông Hưng, Hưng Hà và Tiền Hải .

Giáo dục lòng Yêu quê hương đất nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cung cáp thông tin về anh hùng Phạm Tuân.

Giáo dục truyền thống ngàn năn văn hiến Thái Bình

ND: Thời gian diễn ra sự kiện, người lãnh đạo .

Mục tiêu đấu tranh của nông dân Thái Bình.

PP: Dựa vào SGK, tư liệu tranh ảnh các khẩu hiệu để khai thác nội dung .

PP: Thảo luận

- Kể chuyện .

-Hỏi đáp.

- Tham quan .

 

 

Hình thức : cá nhân. nhóm, cả lớp

PP: Thảo luận

- Kể chuyện .

-Hỏi đáp.

 

 

 

 

 

Đ/c Cao Thị Lê, Phạm Thị Loan

 

 

 

 

tuần 32

 

 

 

 

 

 

 

 

tuần 33

 

Trà Giang, ngày 7 tháng 8 năm 2018

                                  HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                   Đặng Thị Răm                                                                                                   Đỗ Thị Liễu