KẾ HOẠCH GIÁO DỤC GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

kÕ ho¹ch gi¸o dôc

  Gi¶ng d¹y T­ t­ëng vµ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå chÝ Minh

n¨m häc 2018-2019

TR­êng TiÓu häcTRµ GIANG

 

        I,  C¸c c¨n cø  ®Ó lËp kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y

           Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Hướng dẫn số 3869/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 736/SGDĐT-GDTH ngày 30/8/2019 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch số 249/KH-PGDĐT ngày 09/9/2019 về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 của cấp Tiểu học.                        

          Căn cứ kế hoạch số 01/KH-TH&THTG ngày 10 tháng 9 năm 2019 về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 Trường Tiểu học và THCS Trà Giang

  C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña §éi TNTP Hå CHÝ Minh trong n¨m häc.

         C¨n cø vµo sù kÕt hîp c¸c ®oµn thÓ c¸c lùc l­îng x· héi trong viÖc gi¸o dôc häc sinh TiÓu häc.

         Tr­êng Tiểu häc & THCS Trµ Giang x©y dùng kÕ hoch gi¶ng d¹y t­ t­ëng vµ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh  n¨m häc 2019-2020 nh­ sau :

 

 

 

 

TT

Tªn bµi gi¶ng

Môc tiªu gi¸o dôc

Néi dung PP h×nh thøc

Ng­êi thùc hiÖn

Thêi gian

Líp 1

TiÕt 1:

I. Th©n ThÕ cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh.

1 Th«ng Tin

 2. H×nh ¶nh

II. Mét sè bµi th¬ B¸c Hå göi cho thiÕu nhi

 

Häc sinh biÕt mét sè th«ng tin håi nhá cña B¸c Hå.

 

Häc sinh biÕt mét sè h×nh ¶nh vÒ quª B¸c, n¬i B¸c ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc, n¬i B¸c ®äc Tuyªn ng«n §éc LËp vµ n¬i lµm viÖc  cña B¸c Hå.

 

 

Quan s¸t

KÓ chuyÖn

VÊn ®¸p

§/c Ph¹m ThÞ Hµ , Lê Thị Kim Dung,

Tuần 7

TiÕt 2.

III. Mét sè h×nh ¶nh B¸c Hå víi thiÕu nhi .

IV. TruyÖn kÓ vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc B¸c Hå.

- B¸c sèng gi¶n dÞ vµ chan hßa víi méi ng­êi.

- Khi B¸c èm B¸c vÉn quan t©m ®Õn mäi ng­êi, lo cho d©n cho n­íc.

 

 

 

Quan s¸t

KÓ chuyÖn

VÊn ®¸p

§/c Ph¹m ThÞ Hµ , Lê Thị Kim Dung,

Tuần 8

Líp 2

TiÕt 1: Th©n thÕ cña  Chñ TÞch  Hå ChÝ Minh

1. Gia ®×nh

2. Quª h­¬ng

II.§¹o ®øc Hå ChÝ Minh VÒ yªu th­¬ng con ng­êi

III. TruyÖn kÓ vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc B¸c Hå

- Giúp học sinh hiểu thêm về thân thế gia đình và quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Các em tìm hiểu về đạo đức Hồ Chí Minh, về tình yêu thương con người.

- Qua một số mẩu chuyện giúp học sinh biết được :Bác Hồ rất yêu mến và thương nhớ những người thân trong gia đình và Bác rất yêu quí ,chăm sóc các cháu thiếu nhi.

 

Quan s¸t

KÓ chuyÖn

VÊn ®¸p

§/c NguyÔn ThÞ Hång T©m, Lương Thị Hiền, Trịnh Thị Thu Hồng

Tuần 7

TiÕt 2:

IV. B¸c Hå  víi thiÕu nhi.

V. ThiÕu nhi häc tËp lµm theo N¨m ®iÒu B¸c Hå d¹y.

- Giúp học  sinh hiểu thêm những tình cảm, sự quan tâm yêu thương của Bác đối với thiếu nhi.

- Giúp học sinh học tập và làm theo Năm điều bác hồ dạy.

- Học sinh liên hệ được những điều đã làm.

 

Quan s¸t

KÓ chuyÖn

VÊn ®¸p

§/c NguyÔn ThÞ Hång T©m, Lương Thị Hiền, Trịnh Thị Thu Hồng

Tuần 8

 

 

 

 

 

Líp 3

TiÕt 1:

I. Nh÷ng n¨m th¸ng B¸c sèng ë Vinh, HuÕ.

II. §¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÇ t×nh yªu th­¬ng ®Êt n­íc.

III. KÓ chuyÖn vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh

 

Nh÷ng n¨m th¸ng B¸c sèng ë Vinh, HuÕ

 §¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÇ t×nh yªu th­¬ng ®Êt n­íc.

  KÓ chuyÖn vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh

 

Quan s¸t

KÓ chuyÖn

VÊn ®¸p

§/c : TrÇn ThÞ BÝch HuÖ, Mai Thị Phương Ngoan

Tuần 7

TiÕt 2:

IV. B¸c Hå víi ThiÕu nhi

V. ThiÕu nhi häc tp vµ lµm theo lêi B¸c

 

 B¸c Hå víi ThiÕu nhi.

ThiÕu nhi häc tËp vµ lµm theo lêi B¸c

 

Quan s¸t

KÓ chuyÖn

VÊn ®¸p

§/c : TrÇn ThÞ BÝch HuÖ, Mai Thị Phương Ngoan

Tuần 8

 

 

 

 

 

 

Líp 4

TiÕt 1: Th©n thÕ sù nghiÖp cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh .

1.Nh÷ng n¨m th¸ng ho¹t ®éng t¹i Ph¸p

2. S¸ng lËp ®¶ng Céng S¶n ViÖt Nam

3.Ng­êi cïng §¶ng l·nh ®¹o nh©n d©n ta ®Êu tranh giµnh th¾ng lîi trong c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945

II. §¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÒ cÇn cï trong lao ®éng, tiÕt kiÖm gi¶n dÞ trong ®êi sèng hµng ngµy.

- Th©n thÕ sù nghiÖp

 

 

 

 

- Vai trß ®èi víi §¶ng

 

 

 

-

 

§¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÒ cÇn cï trong lao ®éng, tiÕt kiÖm gi¶n dÞ trong ®êi sèng hµng ngµy.

 

 

- Tµi liÖu t­ t­ëng

- PP : VÊn ®¸p, s­u tÇm nh÷ng mÉu chuyÖn tÊm g­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt

Đ/c: Đào Thị Mơ, Tạ Thị Tươi

 

 

Tuần 7

 

TiÕt 2 :

IV. B¸c hå víi thiÕu nhi

V. ThiÕu nhi häc tËp vµ lµm theo lêi B¸c Hå

 

- T×nh c¶m sù quan t©m cña B¸c

ThiÕu nhi häc tËp vµ lµm theo lêi B¸c Hå

Đ/c: Đào Thị Mơ, Tạ Thị Tươi

Tuần 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líp 5

TiÕt 1: Th©n thÕ sù nghiÖp cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh .

 

1. Nh÷ng n¨m th¸ng ho¹t ®éng t¹i Liªn X« vµ Trung Quèc

2. B¸c cïng §¶ng l·nh ®¹o toµn qu©n, toµn d©n tiÕn  hµnh cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p, ®Õ quèc Mü x©m l­îc, kiÕn thiÕt ®Êt n­íc b¶o vÖ thµnh qu¶ CMT8 n¨m 1945

Th©n thÕ sù nghiÖp cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh .

 

 

Nh÷ng n¨m th¸ng ho¹t ®éng t¹i Liªn X« vµ Trung Quèc

 B¸c cïng §¶ng l·nh ®¹o toµn qu©n, toµn d©n tiens hµnh cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p, ®Õ quèc Mü x©m l­îc, kiÕn thiÕt ®Êt n­íc b¶o vÖthµnh qu¶ CMT8 n¨m 1945

 

 

- Tµi liÖu t­ t­ëng

- PP : VÊn ®¸p, s­u tÇm nh÷ng mÉu chuyÖn tÊm g­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt

 

 

 

 

§/c Cao ThÞ Lª, Nguyễn Thị Chanh

 

 

 

 

 

Tuần 7

TiÕt 2:

IV. B¸c Hå víi thiÕu nhi

V. ThiÕu nhi häc tËp vµ lµm theo lêi B¸c Hå

B¸c Hå víi thiÕu nhi

 ThiÕu nhi häc tËp vµ lµm theo lêi B¸c Hå

 PP : VÊn ®¸p, s­u tÇm nh÷ng mÉu chuyÖn tÊm g­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt

 

 

§/c Cao ThÞ Lª, Nguyễn Thị Chanh

 

 

 

Tuần 8

 

 Trà Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

              HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Đỗ Thị Liễu