KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ hướng dẫn số 577/SGDĐT-GDTH ngày 06/8/2018 của Sở GD&ĐT Thái Bình về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm học 2018-2019 đối với cấp Tiểu học;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của cấp tiểu học ngày 22 tháng 8 năm 2018 .

Căn cứ vào thực trạng; đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất của trường tiểu học Trà Giang. Trường tiểu học Trà Giang xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

 

A. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ quyết định số ……../QĐ-UBND ngày … tháng …. năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2018-2019;

Căn cứ hướng dẫn số 577/SGDĐT-GDTH ngày 06/8/2018 của Sở GD&ĐT Thái Bình về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm học 2018-2019 đối với cấp Tiểu học;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của cấp tiểu học ngày 22 tháng 8 năm 2018 .

Căn cứ vào thực trạng; đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất của trường tiểu học Trà Giang:

B. NHIỆM VỤ CHUNG

Tăng cường kỷ cương, nền nếp dạy và học, khắc phục triệt để những tiêu cực trong giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cần tập trung vào các nội dung chính: Quán triệt và học tập Nghị quyết TW6, Nghị quyết TW7 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Coi đó là những đợt sinh hoạt chính trị nhằm thực hiện tốt công cuộc "Đổi mới căn bản, toàn diện" sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trọng tâm là rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức nhà giáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; mỗi thầy cô giáo phải là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh Tiểu học; Tiếp tục chuẩn bị các hệ điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1. Nâng cao vai trò công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục; tiếp tục chỉ đạo, triển khai tốt dạy học Ngoại ngữ và Tin học, đặc biệt là tiếng Anh. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng PCGDTH-Chống mù chữ, duy trì PCGDTH mức độ 3 một cách vững chắc. Đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn Quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Tiếp tục triển khai đổi mới mạnh mẽ cơ chế trong công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

Duy trì tốt các hoạt động của nhà trường để tạo ra được một diện mạo mới, một bước tiến mới, một dấu ấn mới, một môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng, giữ vững được “Thương hiệu riêng” của nhà trường để các em thấy hạnh phúc, tự hào về ngôi trường của mình và luôn cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

C. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

*Đội ngũ Giáo viên :

Tổng số CBGV,CNV: 22 đ/c - Nữ 21 (1 GV hợp đồng)

Đảng viên: 13 đ/c - Nữ 13 đ/c .

Trình độ đào tạo: 100% CBGV có trình độ đào tạo chuẩn ;Trong đó

Trên chuẩn: 21 đ/c đạt tỷ lệ 95 %.

Đạt chuẩn: 1 đ/c đạt tỷ lệ 5 %.

* Học sinh: 364 em /11 lớp - Nữ: 176 em .

Trong đó: Con Công giáo: 12 em

Con hộ nghèo: 8 em

Con cận nghèo: 2 em

Con Giáo viên: 21 em

Con Bộ đội: 1 em .

Khuyết tật: 5 em

* Cơ sở vật chất :

Phòng học của HS: 13 phòng

Phòng làm việc của CBGV: 05 phòng

Tr­ường tiểu học Trà Giang có những khó khăn và thuận lợi cơ bản sau :

1.Thuận lợi.

Tr­ường tiểu học Trà Giang là đơn vị tiên tiến nhiều năm, đã đ­ược công nhận là trư­ờng tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đoàn kết giúp đỡ nhau về mọi mặt.

- Đảng bộ và nhân dân Trà Giang quan tâm chăm lo xây dựng sự nghiệp giáo dục.

- Cơ sở vật chất của nhà trường ngày một khang trang sạch đẹp .

2. Khó khăn.

- Một số giáo viên gia đình ở xa tr­ường việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

- Một số phụ huynh chư­a thực sự đầu tư­, quan tâm tạo điều kiện cho các em học tập tốt.

D. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

I./ DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PCGDTH-CMC

1.Chỉ tiêu

- Huy động hết trẻ em trong độ tuổi vào học, trong đó 100% trẻ em 6 tuổi trong tiêu chuẩn phải phổ cập vào lớp 1; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học.

- Duy trì số lượng được giao, không có học sinh bỏ học.

- Đảm bảo số l­ượng học sinh các khối lớp.

+ Khối 1: 3 lớp - 88 học sinh.

+ Khối 2: 2 lớp - 66 học sinh.

+ Khối 3: 2 lớp - 65 học sinh

+ Khối 4: 2 lớp - 70 học sinh

+ Khối 5: 2 lớp - 75 học sinh

Tổng cộng: 11 lớp - 364 học sinh.

- Đạt đơn vị PCGDTHĐĐT mức độ 3

2. Biện pháp

- Thành lập ban chỉ đạo PCGDTH, kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia ngày càng có hiệu quả trong công tác PCGDTH.

- Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác PCGDTH đúng quy trình. Tiến hành điều tra nắm vững các độ tuổi, rà soát lại các chỉ tiêu theo Nghị Định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD xóa mù; hoàn thiện hồ sơ, cập nhật lại phiếu điều tra đảm bảo sạch đẹp, số liệu thống kê chính xác, đầy đủ, khớp giữa các loại hồ sơ; khắc phục những tồn tại trong công tác phổ cập ở những năm học trước, đảm bảo giữ vững và nâng cao chất lượng PCGDTH ĐĐT mức độ 3.

- Hàng tuần cán bộ giáo viên công khai sĩ số trên góc bảng

- Khoán số lượng cho giáo viên coi đó là một tiêu chuẩn thi đua quan trọng của lớp.

- Số lượng các lớp

KHỐI 1

KHỐI 2

KHỐI 3

KHỐI 4

KHỐI 5

1A

1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

30

28

30

34

32

31

34

34

36

39

36

88

66

65

70

75

 

 • Quan tâm chăm sóc, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đi học và hoàn thành chương trình Tiểu học.
 • Thường xuyên phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nội dung kiến thức môn học, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, tránh ngồi sai lớp, kịp thời phát hiện và ngăn chặn học sinh bỏ học. Coi trọng việc nâng cao chất lượng, lấy chất lượng duy trì số lượng.

- Thực hiện, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý dữ liệu phổ cập của Bộ Giáo dục, chuẩn bị hệ điều kiện và hồ sơ chu đáo để đón kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT mức độ 3 của huyện vào tháng 10/2018, tỉnh tháng 11/2018

- Điều tra phổ cập rõ ràng, chính xác, đầy đủ phân công phụ trách chính:

Đ/c P.Hiệu tr­ưởng, Thư­ ký Đ/c Nhung (Kế toán).

+ Phụ trách các địa bàn thôn.

ThônThuyền Định : Đ/c Tâm-Hoàn

Thôn Lãng Đông: Đ/c Dung -Loan

Thôn Trực Tầm: Đ/c Hà-Mơ

Thôn Năng Nh­ượng : Đ/c Huệ -Ngoan

Thôn Dục D­ương : Đ/c Lê - Chanh

Thôn Dục D­ương Đông : Đ/c Thìn- T­ươi

Thôn Diệm D­ương Đông: Đ/c Hồng -Hiền

Thôn Diệm Nam: Đ/c Hoa - Huế

- Thực hiện PC theo quy định, lấy ngày 25 hàng tháng là ngày PCGD.

- Đầu t­ư đủ hồ sơ, sổ sách, ph­ương tiện làm PC theo đúng quy định của Phòng.

- Bảo quản hồ sơ cẩn thận, chu đáo theo dõi bổ sung hồ sơ PC đầy đủ kịp thời.

II./ CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1./ Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh

a. Chỉ tiêu

- Số học sinh được đánh giá thực hiện tốt và đạt về năng lực, phẩm chất: 99,5% trở lên.

- Thực hiện nghiêm túc và có chất lượng giảng dạy môn Đạo đức cũng như các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá.

- Liên đội tổ chức tốt các hoạt động sao nhi đồng, đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

b. Biện pháp

Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quán triệt và học tập Nghị quyết TW6, Nghị quyết TW7 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD&ĐT phát động. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua trong năm học một cách phù hợp, thiết thực mang tính khả thi cao.

Giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh thông qua việc thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Phát động học sinh sưu tầm sách, đọc, kể chuyện về Bác Hồ, nêu gương người tốt việc tốt ở những buổi sinh hoạt đội, chào cờ đầu tuần, tiếp tục thực hiện tốt việc tích hợp giảng dạy;

- Giáo dục Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong 02 tuần ( tuần 7 và tuần 8).

- Tích hợp tài liệu Bác Hồ với những bài học về đạo đức và lối sống dành cho học sinh từ lớp 2-5 duy trì mỗi tháng 01 bài vào tiết SHTT (tuần chẵn).

- Dạy rèn kĩ năng sống cho học sinh vào các tiết SHTT (tuần lẻ).

- Giáo dục học sinh không vi phạm nội quy nhà trường, chấp hành luật lệ an toàn giao thông, giáo dục phòng chống các tai tệ nạn xã hội.

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, liên hệ chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội cùng quan tâm giáo dục học sinh.

- Xây dựng tốt các mối quan hệ:

+ Học sinh với thầy giáo, cô giáo.

+ Học sinh với học sinh.

+ Học sinh với lớp học, với ngôi trường.

+ Học sinh với người thân trong gia đình, với xã hội.

+ Giáo viên với giáo viên (GH-GH,GH-GV, GV-GV).

+ Giáo viên với học sinh.

+ Giáo viên với nhà trường.

+ Giáo viên với gia đình, với xã hội

- Phát huy tối đa, hiệu quả sử dụng phòng truyền thống trong nhà trường, khích lệ việc thu thập, sưu tầm các tư liệu, hiện vật, … liên quan đến sự trưởng thành và phát triển của nhà trường, sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở địa phương.

- Thực hiện tốt chủ đề năm học và chương trình công tác Đội. Kết hợp với liên ngành tổ chức có hiệu quả nội dung hoạt động Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên. Chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh, giáo dục truyền thống cách mạng và bản sắc văn hoá dân tộc.

- Giáo dục cho học sinh đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng các hoạt động chăm sóc gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, ... Đẩy mạnh phong trào làm việc thiện, giúp đỡ bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

- Duy trì và làm tốt hơn nữa việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương, góp phần làm cho nghĩa trang ngày một sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn. .Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, múa, hát, khiêu vũ sân trường. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để học sinh mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

- Quan tâm chỉ đạo và nhân điển hình về giáo dục đạo đức: lớp 1A, 3B

2. Giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục khác

a. Chỉ tiêu

- 100% học sinh được học 2 buổi/ngày .

- 100% học sinh được học môn Tiếng Anh.

- 100% học sinh từ khối 3 - khối 5 học Tin học tự nguyện.

- 100% học sinh từ lớp 1- 4 hoàn thành chương trình lớp học;

- 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học.

b. Biện pháp

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đẩy mạnh việc “Đổi mới nề nếp trong sinh hoạt chuyên môn”. Thực hiện nghiêm túc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và đổi mới việc đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT.

b.1. Thực hiện kế hoạch giáo dục, thời gian năm học

Kế hoạch thời gian năm học thực hiện theo quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/..../2018 của Chủ tịch UBND tỉnh (Thời lượng thực học là 35 tuần, học kỳ I học 18 tuần (kết thúc học kỳ I trước ngày 10/01/2019), học kỳ II học 17 tuần (kết thúc kỳ II trước ngày 25/5/2019), thời điểm kết thúc năm học là trước ngày 30/5/2019). Trong hè các trường tổ chức ôn tập, kiểm tra lại cho học sinh chưa đạt trong lần kiểm tra cuối năm, xét hoàn thành chương trình Tiểu học cho học sinh lớp 5.

b.2. Thực hiện tốt chương trình dạy đủ các môn học

- Thực hiện theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, tài liệu hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở Tiểu học; công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc hướng dẫn dạy học các môn Thủ công, Kỹ thuật ở Tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; thực hiện biên chế năm học, chương trình, kế hoạch giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Bộ.

- Thực hiện nghiêm túc quy định, nền nếp chuyên môn; thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch và thời khoá biểu. Dạy đủ các môn học có chất lượng, bám sát các yêu cầu theo chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ môn. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả dạy Tiếng Việt 1-CGD, chương trình Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch .

- Xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học, các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường .

- Nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ, Tin học:

- Triển khai dạy đủ 4 kỹ năng "Nghe-Nói-Đọc-Viết" cho học sinh và thống nhất kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh,xây dựng ma trận đề kiểm tra theo TT22 đã được tập huấn cho cán bộ giáo viên.

- Đảm bảo đủ thời lượng: Khối 1,2 - 2 tiết/tuần, khối 3,4,5 - 4 tiết/tuần.

- Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học cho học sinh theo Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ GD&ĐT. Sử dụng sách “Cùng học Tin học” quyển 1, quyển 2, quyển 3 của nhà xuất bản Giáo dục. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học – Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo. Gắn dạy tin học với trải nghiệm sáng tạo khoa học, kỹ thuật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh.

b.3. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức cho học sinh được học 2 buổi/ngày ;

- Dạy học 2 buổi/ ngày đảm bảo:

 • + Buổi học thứ nhất: Dạy theo kế hoạch giáo dục và thực hiện chương trình sách tài liệu quy định cho từng lớp; bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng cho từng môn học.
 • + Buổi học thứ hai: Tập trung vào các nội dung: thực hành kiến thức đã học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; giúp đỡ học sinh yếu kém vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn được quy định trong chương trình kết hợp dạy rèn kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, CLB, hoạt động ngoại khóa .
 • + Dạy học 2 buổi/ngày, tạo điều kiện để học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập ngay tại lớp, không giao bài tập yêu cầu làm thêm ở nhà cho học sinh

- Tổ chức phong trào “ Rèn chữ, giữ vở” thường xuyên quan tâm uốn nắn cho học sinh tư thế ngồi viết, cách cầm bút việc rèn chữ không chỉ là ở học sinh mà bắt đầu phải từ giáo viên (mỗi giáo viên phải có 1 vở rèn chữ viết theo quy định của nhà trường, hướng dẫn học sinh thực hiện 3 đúng khi viết bài:Ngồi đúng tư thế; nhìn đúng cự ly; viết đúng mẫu chữ). Tổ chức thi vở sạch chữ đẹp với giáo viên và học sinh theo sự chỉ đạo của nhà trường .

b.4. Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các mô hình, các phương pháp dạy học tích cực như: mô hình trường học mới, phương pháp “Bàn tay nặn bột”, phương pháp dạy học Mĩ thuật mới của Đan Mạch, dạy học theo tài liệu Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục, thư viện xanh, thư viện thân thiện, … một cách linh hoạt và hiệu quả.

Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt. Nhà trường động viên, khuyến khích giáo viên dự giờ thăm lớp, tự làm đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm trong dạy học; tổ chức thực hiện có hiệu quả tủ sách phụ huynh tại các lớp học, thư viện xanh, xây dựng góc học tập và trang trí lớp học.

Trong mỗi tiết dạy giáo viên phải quan tâm, chăm sóc đến các đối tượng học sinh trong cùng một lớp, giảng dạy linh hoạt lấy học sinh làm trung tâm để học sinh được học tập vừa sức, hiệu quả.

 • Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp theo hướng: Nhà trường tổ chức cho giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua vào tháng 9 và tổ chức thi cấp trường, lập danh sách giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường về Phòng GD&ĐT vào ngày 20 tháng 9 năm 2018. .

Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn. Hồ sơ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo quy định (Thực hiện theo Quy định số 248/PGDĐT ngày 30/8/2015 của Phòng GD&ĐT).

Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; phòng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…

 • Duy trì và thực hiện tốt việc đổi mới SHCM tại các tổ, khối chuyên môn đảm bảo hiệu quả, đúng lịch, nội dung thiết thực có tác dụng nâng cao chất lượng dạy và học; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Đặc biệt quan tâm và chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên môn qua mạng Internet trực tuyến. Quy định về thời gian cho giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối” để đảm bảo tính liên tục trong từng tuần, từng tháng, từng học kì và cả năm học. Quan tâm đến các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và chuyên đề bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Cụm sinh hoạt chuyên môn trong năm học: ThanhTân, Bình Nguyên, Quốc Tuấn, An Bình, Trà Giang, Hồng Thái, Quyết Tiến.

b.5. Đánh giá, xếp loại học sinh:

Đánh giá, xếp loại học sinh thực hiện theo Thông tư số 22/2016/TT - BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016, Văn bản hợp nhất số 03/2016/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học.

Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định.

b.6. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu

- Phát hiện học sinh năng khiếu ở tất cả các môn trên cơ sở đảm bảo mục tiêu chủ yếu đối với cấp Tiểu học là giáo dục toàn diện nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về: đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, từ đó có kế hoạch tập trung, ưu tiên bồi dưỡng, phát triển năng khiếu học sinh.

- Nội dung chương trình: Học sinh được học toàn diện nội dung chương trình sách giáo khoa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng mà Bộ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện, được bồi dưỡng nâng cao chủ yếu ở buổi 2.

 • Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động phát triển năng lực của học sinh: Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, CLB Toán tuổi thơ,, Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp...,.

- Đặt tạp chí Toán tuổi thơ và Văn tuổi thơ giúp cho học sinh và giáo viên có tài liệu tham khảo trong học tập, nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh năng khiếu.

b.7. Giáo dục trẻ có hoàn cảnh khó khăn

+ Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 ban hành Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đánh giá xếp loại học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần căn cứ vào mức độ đạt được so với nội dung yêu cầu cần đạt được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 39/2009/TT-BGDĐT.

+ Đối với trẻ khuyết tật

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.

Quan tâm tiếp nhận, tạo cơ hội, chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ khuyết tật được học đúng độ tuổi. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của trẻ khuyết tật trên cơ sở nhìn nhận sự tiến bộ và tăng cường động viên khích lệ, tập trung vào các yêu cầu cơ bản cần đạt của hai môn Toán và Tiếng Việt, không xem là ngồi nhầm lớp với đối tượng đặc biệt khó khăn này.

* Quan tâm chỉ đạo điểm: 3B, 5B

b.8. Công tác giáo dục thể chất, thẩm mỹ và vệ sinh môi trường

* . Chỉ tiêu :

Giáo dục thể chất và thẩm mỹ được lồng ghép trong phong trào thi đua " Xây dựng trường thân thiện, học sinh tích cực".

- Xây dựng lớp xanh, sạch đẹp, an toàn ,thân thiện :

+ Đảm bảo an toàn, sạch sẽ, có cây xanh thoáng mát và ngày càng đẹp

hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi.

+ Tổ chức tết trồng cây, chăm sóc cây thường xuyên. Trồng và chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

+ Có đủ nhà vệ sinh, được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

+ Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh nơi công cộng, nhà trường, lớp học, cá nhân.

- Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh: Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh

- Làm tốt công tác y tế học đường tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

- Tăng cường phòng chống AIDS và các tệ nạn xã hội trong trường học, vệ sinh trường lớp khang tranh sạch đẹp.

*. Biên pháp:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy môn Thể dục. Tổ chức cho các học sinh tham gia đầy đủ các chương trình giáo dục sức khoẻ, rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn. Quan tâm các phong trào TDTT, văn hoá văn nghệ để thầy và trò được nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất bảo vệ sức khoẻ, đẩy lùi tiêu cực và tai tệ nạn xã hội.

- Tăng cường CSVC mua sắm các dụng cụ TDTT ,tu sửa sân chơi bãi tập góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy nội khoá và hoạt động ngoại khoá.

- Triển khai việc thực hiện ðề ỏn dạy bơi, chống đuối nước cho học sinh Tiểu học theo Quyết định số 3768/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình và kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 19/4/2017 của UBND huyện Kiến Xương.

- Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi thể thao để có chất lượng tốt trong giải các môn thể thao các cấp với các môn thi đấu: điền kinh, cờ vua, Thể dục.

- Sử dụng hợp lý sức lao động của học sinh, tổ chức vệ sinh quang cảnh nhà trường luôn "Xanh - sạch - đẹp", đủ nước uống hợp vệ sinh cho giáo viên và học sinh.

- Quan tâm chỉ đạo điểm: 5A, 3A.

III. CSVC; SÁCH THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Sách

a.Chỉ tiêu

- 100% häc sinh có đầy đủ sách giáo khoa và vở bài tập các môn học theo quy định.

- Thư viện trường học đạt theo QĐ số 01.

b. Biện pháp

- Xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập, sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường.

- Giáo viên hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường.Tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

- Phát huy các nguồn lực xã hội hóa trong việc xây dựng thư viện trường học.

-Quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ của cán bộ thư viện trường học

2. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

a.Chỉ tiêu:

- Đủ phòng học, bàn ghế cho 100% số lớp học 2 buổi/ngày. Bổ sung đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học .

- Nâng cao chất lượng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

b. Biện pháp:

- Có chương trình kế hoạch cụ thể tham mưu với địa phương tăng cường CSVC trường học.

- Vận động phụ huynh đóng góp xây dựng trường.

- Từng bước mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, phù hợp tầm vóc học sinh và yêu cầu đổi mới hình thức, phương pháp dạy học.

- Nâng cao ý thức tự quản, giao cho từng lớp tự quản phòng học, bàn ghế, quạt điện, đồ dùng học tập.

 • Qui trách nhiệm cho CBGV, học sinh và nhân viên coi trường trong việc bảo quản, sử dụng phòng học, bàn ghế, phương tiện dạy học .

IV. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, TÍCH CỰC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục

a.Chỉ tiêu:

- 100%CBGV, CNV có phẩm chất đạo đức tốt, là tấm gương sáng cho HS noi theo.

- 100% CBGV, CNV có trình độ đào tạo trên chuẩn .

- 100% CBGV, CNV có năng lực chuyên môn đạt từ loại khá trở lên, không có GV có trình độ chuyên môn yếu kém.

b. Biện pháp:

 • Sớm ổn định công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp và phân công đội ngũ giáo viên hiện có một cách hợp lý

- Tiếp tục quan tâm đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

 • Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
   • Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức dạy học học tích cực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2019-2020.

2. Tích cực đổi mới công tác quản lí

*Quản lý hành chính

- Trong năm học trường có 01 đổi mới trong công tác quản lý: Xây dựng nề nếp kỷ cương trong trường học .

- Thực hiện nghiêm túc thông tư số 36/2017/TT-BGD ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, công khai chất lượng, công khai kiểm tra đánh giá, kinh phí, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, ... để huy động tất cả nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính trong trường học theo Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập.

- Tăng cường kiểm tra, dự giờ, đánh giá các hoạt động của giáo viên, nhất là việc thực hiện quy chế chuyên môn. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; nghiêm túc xử lý những vi phạm về thực hiện quy chế chuyên môn và công tác quản lí. Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy theo quy định đối với cán bộ quản lý.

- Xây dựng kế hoạch phấn đấu trường đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT trong trường học.

- Xây dựng kế hoạch đầy đủ, chi tiết, khoa học từ nhà trường tới tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể. Bám sát kế hoạch, chỉ đạo kịp thời, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm bổ sung để hoàn thành kế hoạch đặt ra.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ cũng như báo cáo đột xuất

* Quản lý theo chức năng quyền hạn đựơc giao.

- Hiệu trưởng:

Phụ trách chung.

Tư tưởng chính trị, chủ tài khoản.

Tổ chủ nhiệm, tổ văn phòng.

Đoàn thể xã hội, chi bộ, công đoàn, đoàn, đội.

- Phó Hiệu trưởng:

Số lượng phổ cập giáo dục.

Chuyên môn: đức, trí, thể, mỹ.

Theo dõi thi đua, hội họp, ban tổ chức các cuộc họp.

Theo dõi việc sử dụng bảo quản cơ sở vật chất trường học.

- Tổ trưởng chuyên môn:

Tổ 1: Đ/c Lê Thị Kim Dung

Tổ 2+3: Đ/c Nguyễ Thị Hồng Tâm

Tổ 4+5: Đ/c Cao Thị Lê

- Tổ phó chuyên môn:

Tổ 1 : Đ/c Phạm Thị Hà

Tổ 2+3 : Đ/c Trần Thị Bích Huệ

Tổ 4+5: Đ/c Tạ Thị Tươi

- Chỉ đạo tổ chuyên môn, lập kế hoạch hoạt động, nghiệp vụ chuyên môn, phân công chỉ đạo thực hiện các công việc trong tổ, duyệt bài của tổ viên. Tất cả công việc được thực hiện cụ thể trong kế hoạch và nghị quyết tổ chuyên môn.

- Chủ tịch công đoàn, nữ công, bí thư đoàn, tổng phụ trách đội chỉ đạo thực hiện đầy đủ nội dung công việc của đoàn thể theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, phù hợp với thực tế, đánh giá nghiệm thu kết quả chính xác.

 • Phát huy tác dụng của chi bộ, công đoàn, đội thiếu niên trong lãnh đạo, tổ chức các hoạt động đảm bảo chức năng lãnh đaọ nòng cốt, có phối hợp nhịp nhàng giữa các đoàn thể, các tổ chức, thực hiện tốt các chủ điểm, nhiệm vụ giáo dục.

V.CÔNG TÁC KHÁC

 1. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ.
 • Đảm bảo nề nếp kiểm tra của ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn theo kế hoạch hàng tuần, dự giờ không báo trước.
 • Thanh tra nhân dân làm tốt thanh tra chuyên môn và các hoạt động đảm bảo chức năng lãnh đạo nòng cốt, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đoàn thể, các tổ chức, thực hiện tốt các chủ điểm, nhiệm vụ giáo dục.
 • Ban giám hiệu kiểm tra các lớp, kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch cụ thể1/3 CBGV được thanh tra toàn diện, 100%số GV được thanh tra chuyên đề .
 1. Thực hiện xã hội hoá, dân chủ hoá giáo dục.
 • Đẩy mạnh cuộc vân động toàn xã hội chăm lo xây dựng nhà trường, huy động nhân tài vật lực đầu tư cho giáo dục.
 • Đảm bảo dân chủ tập trung trong trường học đúng nguyên tắc, pháp luật, tự giác hoàn thành nhiệm vụ.
 • Xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí không cục bộ phân biệt đối xử, phát huy cao ý thức tự giác tự trọng.
 1. Tiếp tục xây dựng nề nếp, kỷ luật, kỷ cương.

a. Nề nếp hội họp.

- Đúng giờ, ngồi đúng nơi qui định, có sổ ghi chép đầy đủ, trật tự, hănghái phát biểu ý kiến xây dựng theo tinh thần phát huy dân chủ, có tổ chức, có kỷ luật, không nói chuyện.

- Lịch họp hàng tuần:

Tuần 1: Hội đồng giáo dục - T7 ( tổ chủ nhiệm) ;

Tuần 2: Sinh hoạt chuyên môn ( kế hoạch tháng) ;

Tuần 3: Sinh hoạt chuyên môn tổ ;

Tuần 4: Sinh hoạt chuyên môn tổ , đoàn thể.

b.Nề nếp sinh hoạt.

- Khi có lý do chính đáng phải nghỉ, viết giấy xin phép báo cáo hiệu trưởng (trước ít nhất 1/2 ngày) báo cáo phó hiệu trưởng và tổ trưởng sắp xếp công việc cử người dạy thay (giáo viên đi học báo cáo hiệu trưởng trước ít nhất 1 ngày)

- Nghỉ từ 3 ngày trở lên phải viết đơn báo cáo phòng GD được phép cho nghỉ mới được nghỉ.

- Nghỉ không lý do phải phê bình phạt danh hiệu thi đua.

- Đến trường phải ăn mặc gọn gàng, sạch đẹp, mang cặp sách, nói năng, đi đứng đĩnh đạc, đúng tư thế mang tác phong nhà giáo..Nói và làm việc theo nghị quyết, không phát ngôn bừa bãi gây dư luận.xấu. Người gây bè phái, cãi cọ mất đoàn kết ảnh hưởng đến sự ổn định nhà trường và uy tin của các bộ giáo viên phải chịu trách nhiệm kỷ luật.

4. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục

- Công tác KĐCLGD được thực hiện theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá KĐCLGD và quy trình, chu kỳ KĐCLGD cơ sở GDPT.

- Thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong tự báo cáo tự đánh giá.Trong năm học đón đoàn kiểm tra công tác KĐCLGD.

5. Công tác thi đua

 1. Chỉ tiêu:

- Trường đạt danh hiệu ‘Tập thể lao động Tiến Tiến ’’

- Giáo dục thể chất: Chỉ đạo điểm của huyện

- Duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Cơ sở vật chất: Xếp loại tốt, thư viện đạt theo QĐ/01

- Cán bộ giáo viên, công nhân viên hoàn thành nhiệm vụ: 100%.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03

- Lao động tiên tiến, giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 70%

- Học sinh năng khiếu: xếp loại tốt.

b. Các tiết thưởng

*Chất lượng:

- Có học sinh đạt thành tích cao trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, đạt thành tích xuất sắc trong năm học.

- Cán bộ giáo viên đạt các danh hiệu thi đua trong năm học.

- Giáo viên dạy giỏi các cấp.

6. Tổ chức cán bộ:

 1. Ban giám hiệu: 2
 2. Hành chính:

- Kế toán, văn phòng: 01 (Kiêm y tế học đường)

- Thư viện, tạp vụ : kiêm nhiệm

 1. Tổng phụ trách: 01
 2. Giáo viên: 22 (cả giáo viên hợp đồng)
 3. Các tổ chức đoàn thể:

- Chi bộ giáo dục: 13

- Chi đội: 4 ( Khối 4: 2, khối 5 ;2 )

- Sao nhi đồng: 7 ( Khối 1: 3; khối 2: 2; khối 3: 2)

- Công đoàn: 21 đoàn viên, ban chấp hành: 3, ban thanh tra nhân dân: 2.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

8-2018

- Tựu trường 17/8/2018 và chuẩn bị cho năm học mới.

- Họp Hiệu trưởng đáng giá công tác hè 2018, triển khai công tác T8.

- Triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 ngành giáo dục KX.

- Bàn giao thiết bị dạy học; Kiểm tra nề nếp đầu năm, CSVC chuẩn bị cho năm học mới.

- Triển khai kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học tại Phòng GD&ĐT (29/8/2018).

9 - 2018

- Tổ chức ngày hội trang trí trường lớp (04/9/2018).

- Khai giảng năm học mới; Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường (05/9/2018).

- Tổ chức hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Tập hợp số liệu, duyệt và nộp các loại báo cáo đầu năm học tại Phòng GD&ĐT

- Kiểm tra nề nếp đầu năm.

- Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học vào ngày : 18+19/9/2018 -

- Tổ chức hội nghị công chức, viên chức (12/9/2018).

- Kiện toàn các tổ chức, đoàn thể trong tháng 9/2018.

- Điều tra và hoàn thiện hồ sơ phổ cập năm 2018.

- Chuyên đề “Dạy học Toán Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực”; Dạy học TV1-CGD; Thực hiện thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Đăng ký - Khảo sát giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

10 - 2018

- Chuyên đề dạy học TV1-CGD.

- Thống kê, tự kiểm tra phổ cập GDTH; tự rà soát theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ II

- Đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập năm 2018, kiểm tra chuyên môn của Phòng giáo dục.

- Chuyên đề tổ chức “Hoạt động GDNGLL” cấp cụm trường;

- Tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, CLB Toán Tuổi thơ, …

- Tổ chức Khảo sát giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Lập danh sách GV cốt cán lớp 1 thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp huyện, cấp tỉnh.

11 - 2018

- Tiếp tục Khảo sát giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11

- Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.

- Đón kiểm tra công tác phổ cập của Sở GD&ĐT; Đón kiểm tra PCGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hỗ trợ kĩ thuật dạy học TV1-CGD.

- Hội thi GVCN giỏi cấp trường.

12 - 2018

- Hội thi Triển lãm VSCĐ; SP dạy học Mỹ thuật theo PP Đan mạch kết hợp với tổ chức Ngày hội Tiếng Anh cấp trường, cụm trường.

- Tổng kết PCGD, báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT;

- Kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch;

- Tập huấn, hỗ trợ, hướng dẫn ra đề kiểm tra định kỳ học kỳ I cấp trường, cụm trường .

- Kiểm tra định kỳ học kỳ I; chấm, thống kê và lên điểm; tập hợp và báo cáo số liệu kỳ I.

01 - 2019

- Sơ kết học kì I; Lập danh sách GV dạy lớp 1 năm 2019-2020.

- Hỗ trợ kỹ thuật: Dạy học TV1-CGD;

- Sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Chuyên đề xây dựng Thư viện xanh – Phát triển văn hóa đọc;

02 - 2019

- Nghỉ Tết nguyên đán; Tết trồng cây, xanh hóa trường học.

- Đón kiểm tra chuyên môn của Phòng GD.

- Giao lưu “Tìm hiểu kiến thức An toàn giao thông đối với học sinh Tiểu học”..

- Sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Chuyên đề Dạy học gắn với di sản văn hóa.

3 - 2019

- Kiểm tra thư viện đạt chuẩn, kiểm tra chuyên môn các đơn vị.

- Tổ chức các câu lạc bộ Giao lưu Toán tuổi thơ.

- Hội thảo "Ứng dụng CNTT trong việc quản lý và đánh giá học sinh"

- Sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Giao lưu các câu lạc bộ Toán tuổi thơ cấp liên cụm.

- Chuyên đề “Dạy học tin học”.

4 - 2019

- Giao lưu các câu lạc bộ Toán tuổi thơ; Trạng nguyên Tiếng Việt cấp huyện.

- Tham dự cuộc thi "Trạng nguyên nhỏ tuổi" do Báo Nhi đồng tổ chức.

- Đón kiểm tra thi đua cuối năm.

- Hoàn thành hồ sơ đánh giá thể lực xếp loại học sinh và duyệt với Phòng GD&ĐT.

- Hướng dẫn: KTĐK cuối năm, xét HT chương trình Tiểu học.

5 - 2019

- Hoàn thành KH dạy học trước 19/5.

- Tổ chức kiểm tra ĐK cuối năm học, bàn giao chất lượng học sinh hoàn thành CTTH giữa trường TH với THCS.

- Hướng dẫn tổng kết năm học. Hoàn thiện hồ sơ cuối năm.

- Ngày lễ “Hoàn thành chương trình Tiểu học”.

- Tập hợp số liệu, báo cáo cuối năm học.

- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

6 - 2019

- Đón Phòng GD kiểm tra việc tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020.

- Chuẩn bị công tác bồi dưỡng hè.

- Hoàn thành xét thi đua cuối năm học 2018-2019.

7, 8 - 2019

- Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão.

- Bồi dưỡng hè 2019; tập huấn nâng cao năng lực cho GV lớp 1 thay SGK mới.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

`